Kancelaria Notarialna w Zielonej Górze Godziny otwarcia
Notariusz Zielona Góra

    Notariusz Zielona Góra

    Anna Hładczuk, Notariusz w Zielonej Górze jest w świetle prawa osobą zaufania publicznego. Mianowana przez Ministra Sprawiedliwości czuwa nad tym aby wszelkie czynności notarialne  zabezpieczały interesy i bezpieczeństwo klientów kancelarii i osób zainteresowanych.
    W myśl ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku “Prawo o Notariacie” (t.j. Dz. U. 2008 r Nr 189 poz. 1158 ze zm.), notariusz jest powołany do dokonywania czynności, dla których prawo przewiduje formę notarialną lub którym strony chcą nadać formę notarialną.

    Notariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
    Czynności notarialne mogą odbywać się w Kancelarii notarialnej, a w szczególnych okolicznościach bądź ze względu na charakter czynności – poza kancelarią.

NOTARIAT RP:
NOTARIUSZ JEST POWOŁANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓRYM STRONY SA OBOWIĄZANE LUB PRAGNĄ NADAĆ FORMĘ NOTARIALNĄ (CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH) – ART.1§.1 PRAWA O NOTARIACIE NOTARIUSZ W ZAKRESIE SWOICH UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.1DZIAŁA JAKO OSOBAZAUFANIA PUBLICZNEGO, KORZYSTAJĄC Z OCHRONY PRZYSŁUGUJĄCEJ FUNKCJONARIUSZOM PUBLICZNYM. CZYNNOŚCI NOTARIALNE, DOKONANE PRZEZ NOTARIUSZA ZGODNIE Z PRAWEM, MAJĄ CHARAKTER DOKUMENTU URZĘDOWEGO. CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH DOKONUJE SIĘ W JĘZYKU POLSKIM. NA ŻĄDANIE STRONY NOTARIUSZ MOŻE DOKONAĆ DODATKOWO TEJ CZYNNOŚCI W J ĘZYKU OBCYM, WYKORZYSTUJĄC WŁASNĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO WYKAZANĄW SPOSÓB OKREŚLONY DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH LUB KORZYSTAJĄC Z POMOCY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO – ART.2. PRAWA O NOTARIACIE