Skip to content

Kancelaria Notarialna
w Zielonej Górze
A. Hładczuk, A. Sułek

Notariusz Zielona Góra

Notariusz Zielona Góra

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY (art. 535-602 Kodeksu cywilnego)

Umowa sprzedaży to jedna z najpowszechniejszych umów dotycząca przeniesienia prawa własności nieruchomości lub innych praw majątkowych. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Ceną w umowie sprzedaży musi być zawsze suma pieniężna, wyrażona w walucie polskiej lub w innej dowolnej walucie obcej. Cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia.

Umowa sprzedaży nieruchomości nie może być zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (zastrzeżenie warunku lub terminu przeniesienia prawa własności w umowie sprzedaży sprawia, że umowa taka staje się tylko umową zobowiązującą do przeniesienia własności, nie przenosząc samego prawa bezpośrednio).

Własność nieruchomości przechodzi na kupującego z chwilą zawarcia aktu notarialnego, zaś prawo użytkowania wieczystego przechodzi na kupującego dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej nowego użytkownika wieczystego (wpis konstytutywny). Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu przechodzi na kupującego z chwilą zawarcia aktu notarialnego, wyjątkiem jest sytuacja gdy dla takiego prawa prowadzona jest księga wieczysta. Wówczas wpis do księgi wieczystej również ma charakter konstytutywny.