Skip to content

Kancelaria Notarialna
w Zielonej Górze
A. Hładczuk, A. Sułek

Notariusz Zielona Góra

Notariusz Zielona Góra

Rozdzielność majątkowa – intercyza

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA – INTERCYZA (art. 47-515 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Rozdzielność majątkowa (potocznie zwana intercyzą) należy do grupy umów majątkowych małżeńskich, uregulowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a ich celem jest wprowadzenie odmiennego, aniżeli ustawowy, majątkowego ustroju małżeńskiego. Umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej mogą zawrzeć małżonkowie w każdym momencie trwania ich małżeństwa, co więcej, mogą ją zawrzeć również przyszli małżonkowie.

Umowa podpisana przed zawarciem małżeństwa uzyskuje skuteczność z chwilą jego zawarcia, a do tej chwili nie rodzi żadnych skutków prawnych. Skutkiem zawarcia takiej umowy jest ustanowienie w małżeństwie takiego ustroju majątkowego, na podstawie którego każdy z małżonków samodzielnie zaciąga zobowiązania i nabywa prawa majątkowe na swoją rzecz, zarządza i rozporządza całym swoim majątkiem samodzielnie, a także zachowuje na wyłączność majątek nabyty zarówno przed powstaniem rozdzielności majątkowej, jak i majątek nabyty później.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyróżnia jeszcze następujące rodzaje umów majątkowych małżeńskich: umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, umowa rozszerzająca wspólność majątkową, umowa ograniczająca wspólność majątkową oraz umowa przywracająca wspólność ustawową.

Każda majątkowa umowa małżeńska może być wolą małżonków rozwiązana lub zmieniona. Dla ważności umowy majątkowej małżeńskiej konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego (art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).