Skip to content

Kancelaria Notarialna
w Zielonej Górze
A. Hładczuk, A. Sułek

Notariusz Zielona Góra

Notariusz Zielona Góra

Umowa zamiany

UMOWA ZAMIANY (art. 603 – 604 Kodeku cywilnego)

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przyniesienia własności innej rzeczy. Do umowy zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o umowie sprzedaży. Przedmiotem umowy zamiany może być każdy rodzaj nieruchomości lub prawa, np. zamiana spółdzielczego własnościowego prawa na lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub na prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, itp. Forma umowy zależy od tego co jest przedmiotem umowy. Jeżeli przedmiotem takiej umowy są nieruchomości, wtedy umowa musi mieć bezwzględnie formę aktu notarialnego. Wynika to z art. 158 k.c., który stanowi umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W tym wypadku mamy do czynienia z przeniesieniem własności.

Odpowiednio przepis ten stosuje się do umów przedmiotem których jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. W sytuacji gdy wartości obydwu zamienianych nieruchomości (lub praw) są różne, można zastosować dopłatę na rzecz tej strony, która otrzymuje nieruchomość (lub prawo) o niższej wartości. Dopłata, podobnie jak cena przy umowie sprzedaży, wyrażona może być w dowolnej walucie. Jeżeli przedmiotem umowy jest ruchomość wtedy umowa może mieć dowolną formę. Zaleca się jednak aby miała ona formę pisemną.