Skip to content

Kancelaria Notarialna
w Zielonej Górze
A. Hładczuk, A. Sułek

Notariusz Zielona Góra

Notariusz Zielona Góra

Czynności notarialne

W myśl ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku “Prawo o Notariacie” (t. j. Dz. U. 2008 r Nr 189 poz. 1158 ze zm.), urząd notariusza został powołany do dokonywania czynności, dla których prawo przewiduje formę notarialną lub którym strony chcą nadać formę notarialną. W zakresie uprawnień notariusza, który działa jako osoba zaufania publicznego, i pełni funkcję funkcjonariusza publicznego, notariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy okoliczności spraw oraz danych osobowych swoich klientów. Czynności notarialne mogą odbywać się w Kancelarii notarialnej, a w szczególnych okolicznościach bądź ze względu na charakter czynności – poza kancelarią.

Podstawowy zakres czynności notarialnych:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • sporządzanie poświadczeń
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych w przypadkach przewidzianych w szczególnych przepisach
 • przygotowuje wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza na wniosek stron projekty aktów, oświadczeń, umów i innych dokumentów
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

AKTY NOTARIALNE

Akt notarialny to czynność notarialna, która ze względu na bezpieczeństwo obrotu i doniosłość czynności, może być wykonywana przez uprawnionych notariuszy. Akty notarialne sporządza się m.in. dla takich czynności jak:

 • Umowa sprzedaży nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw
 • Umowa darowizny nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw
 • Umowa deweloperska
 • Ustanowienie hipoteki
 • Pełnomocnictwo
 • Testament
 • Ustanowienie służebności
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw
 • Podział majątku małżeńskiego
 • Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Protokół zgromadzenia wspólników spółki
 • Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • Ustanowienie odrębnej własności lokali
 • Umowa spółki akcyjnej
 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Umowa spółki komandytowo-akcyjnej
 • Umowa spółki komandytowej
 • Statuty fundacji
 • Umowy majątkowe małżeńskie
 • Poddanie się egzekucji